Left Msg

​每日一句

màn màn lái ba , zǒng yǒu yì chǎng xiāng yù , shì hù xiāng xǐ huān 、 xiāng hù xīn shǎng 、 gòng tóng chéng zhǎng , shì gé zhe máng máng rén hǎi , dài zhe wēn róu bēn fù ér lái。

慢慢来吧,总有一场相遇,是互相喜欢、相互欣赏、共同成长,是隔着茫茫人海,带着温柔奔赴而来。

佚名

loading_small.gif

Daily Sentence

When the world pushes you to your knees, you’re in the perfect position to pray.

Rumi

loading_small.gif

Right Msg