Left Msg

​每日一句

Pinyin
Play audio
Translate

gǎn yú bēi fù zì jǐ lǐ xiǎng de rén , cái néng yǒu jī huì chéng wéi bié rén lǐ xiǎng zhōng de rén。

敢于背负自己理想的人,才能有机会成为别人理想中的人。

《一厘米阳光》

loading_small.gif

Daily Sentence

Play audio
Translate

Here’s some advice: At a job interview, tell them you’re willing to give 110 percent. Unless the job is a statistician.

Adam Gropman

loading_small.gif

Right Msg