top of page

​翻译

button_pin_2.png
button_audio_2.png

​请遵守社区规则,不要直接使用机器翻译的句子。

​如有违规,将扣除所得分数。

历史是最好的过滤器,告诉我们什么才是精华。

Cover Image

李敖

Level

4

lì shǐ shì zuì hǎo de guò lǜ qì , gào sù wǒ men shén me cái shì jīng huá。

历史是最好的过滤器,告诉我们什么才是精华。

提交

Paragraph

保存
发布
查看

​欢迎你成为第一个翻译该句的人!

​所有翻译

​相关内容

I'm a paragraph. 

Henry Rollins

0

​篇翻译

Level

5

I'm a paragraph. 

Will Estes

0

​篇翻译

Level

5

I'm a paragraph. 

George William Curtis

0

​篇翻译

Level

8

I'm a paragraph. 

Mary Wortley Montagu

0

​篇翻译

Level

2

I'm a paragraph. 

Joel Madden

0

​篇翻译

Level

7

I'm a paragraph. 

Emma Watson

0

​篇翻译

Level

10

I'm a paragraph. 

Anita Brookner

0

​篇翻译

Level

5

I'm a paragraph. 

Jennifer Lopez

0

​篇翻译

Level

10

I'm a paragraph. 

Rachel McAdams

0

​篇翻译

Level

10

I'm a paragraph. 

Wild Bill Hickok

0

​篇翻译

Level

7

bottom of page