top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

dāng nǐ dǎ suàn fàng qì mèng xiǎng shí , gào sù zì jǐ zài duō chēng yì tiān , yí gè xīng qī , yì gè yuè , zài duō chēng yì nián ba , nǐ huì fā xiàn , jù jué tuì chǎng de jié guǒ lìng rén jīng yà。

当你打算放弃梦想时,告诉自己再多撑一天,一个星期,一个月,再多撑一年吧,你会发现,拒绝退场的结果令人惊讶。

尼克·胡哲​​​​​

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page