top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ men de tóu nǎo zhēn de hěn huì qī piàn wǒ men , tā huì kàn dào tā xiǎng yào kàn dào de dōng xī , shōu dào tā xiǎng yào shōu dào de xìn xī , wú guān hū wài zài de tiáo jiàn 、 shì shí shì shén me!

我们的头脑真的很会欺骗我们,它会看到它想要看到的东西,收到它想要收到的信息,无关乎外在的条件、事实是什么!

张德芬《遇见未知的自己》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page