top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

wǒ yě yào qiú nǐ dú shū yòng gōng , bù shì yīn wéi wǒ yào nǐ gēn bié rén bǐ chéng jiù , ér shì yīn wéi , wǒ xī wàng nǐ jiāng lái huì yōng yǒu xuǎn zé de quán lì , xuǎn zé yǒu yì yì , yǒu shí jiān de gōng zuò , ér bú shì bèi pò móu shēng。

我也要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成就,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利,选择有意义,有时间的工作,而不是被迫谋生。

龙应台《亲爱的安德烈》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page