top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-1

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

hái zi , wǒ yào qiú nǐ dú shū yòng gōng , bù shì yīn wéi wǒ yào nǐ gēn bié rén bǐ chéng jì , ér shì yīn wéi , wǒ xī wàng nǐ jiāng lái huì yōng yǒu xuǎn zé de quán lì , xuǎn zé yǒu yì yì 、 yǒu shí jiān de gōng zuò , ér bú shì bèi pò móu shēng。

孩子,我要求你读书用功,不是因为我要你跟别人比成绩,而是因为,我希望你将来会拥有选择的权利,选择有意义、有时间的工作,而不是被迫谋生。

龙应台

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page