top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén de yì shēng , zǒng shì zài xún zhǎo yì zhǒng píng héng , zhōng zhēn de rén , yǒng yuǎn huì dé dào zhōng zhēn ; yǒng gǎn de rén , zuì hòu yě shì yòng yǒng gǎn lái jié shù。

人的一生,总是在寻找一种平衡,忠贞的人,永远会得到忠贞;勇敢的人,最后也是用勇敢来结束。

麦家《朗读者》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page