top of page

​句子详情

​难度-3

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

fán shì néng gòu bǎo cún xià lái de dōng xī , dōu yǒu jǐ fēn bù xún cháng。

凡是能够保存下来的东西,都有几分不寻常。

莫言

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page