top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

mǒu xiē shí hou , nǐ qí shí bìng bú shì bì xū yǒu ān quán gǎn cái xíng de 。 nǐ zǒng shì xiǎng dào tā , shì yīn wéi tā shì yí gè jiè kǒu 。 shì nǐ ruǎn ruò , tān lán hé lǎn duò de jiè kǒu ér yǐ。

某些时候,你其实并不是必须有安全感才行的。你总是想到它,是因为它是一个借口。是你软弱,贪婪和懒惰的借口而已。

韩梅梅

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page