top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

cóng qián de yuè guāng hěn màn , yǒu diǎn xián , yǒu diǎn lǎn , zài yì bēi chá lǐ xiāo mó le zhěng gè huáng hūn , zài bàn gè mèng lǐ kàn xīng xīng mǎn tiān。

从前的月光很慢,有点闲,有点懒,在一杯茶里消磨了整个黄昏,在半个梦里看星星满天。

木心

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page