top of page

​句子详情

​难度-10

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shèng rén zhī guān rén , yóu jiàng zhī yòng mù yě , qǔ qí suǒ zhǎng , qì qí suǒ duǎn 。

圣人之官人,犹匠之用木也,取其所长,弃其所短。

《资治通鉴·周纪一》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page