top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-2

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

rén de yì shēng yīng gāi wéi zì jǐ ér huó , yìng gāi xǐ huān zì jǐ , yě bú yào tài zài yì bié rén zěn me kàn wǒ , huò zhě bié rén zěn me xiǎng wǒ 。 qí shí , bié rén rú hé héng liáng nǐ yě quán zài yú nǐ zì jǐ rú hé héng liáng zì jǐ。

人的一生应该为自己而活,应该喜欢自己,也不要太在意别人怎么看我,或者别人怎么想我。其实,别人如何衡量你也全在于你自己如何衡量自己。

席慕蓉《成长的痕迹》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page