top of page

​句子详情

​难度-4

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

lù shì jiǎo tà chū lái de , lì shǐ shì rén xiě chū lái de 。 rén de měi yí bù xíng dòng dōu zài shū xiě zì jǐ de lì shǐ。

路是脚踏出来的,历史是人写出来的。人的每一步行动都在书写自己的历史。

吉鸿昌

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page