top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

bù yīn yí yè zhàng mù , ér bù shí shén xiù dài zōng ; bù wéi yì cháo fēng yuè , ér bù jiě wàn gǔ cháng kōng。

不因一叶障目,而不识神秀岱宗;不为一朝风月,而不解万古长空。

撒贝宁

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page