top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shēng huó de zhì huì zài yú zhú jiàn dèng qīng lǜ chú nà xiē bù zhòng yào de zá zhì , ér bǎo liú zuì zhòng yào de bù fen ; xiǎng shòu jiā tíng 、 shēng huó wén huà yǔ zì rán de lè qù。

生活的智慧在于逐渐澄清滤除那些不重要的杂质,而保留最重要的部分;享受家庭、生活文化与自然的乐趣。

林语堂

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page