top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

shì jiè méi yǒu bēi jù hé xǐ jù zhī fēn , rú guǒ nǐ néng cóng bēi jù zhōng zǒu chū lái , nà jiù shì xǐ jù , rú guǒ nǐ chén miǎn yú xǐ jù zhī zhōng , nà tā jiù shì bēi jù 。

世界没有悲剧和喜剧之分,如果你能从悲剧中走出来,那就是喜剧,如果你沉缅于喜剧之中,那它就是悲剧。

佚名

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page