top of page

​句子详情

​难度-5

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

hái bǎo chí zhe jiào wéi qīng xǐng de tóu nǎo , jiù jué rán bù néng bǎ rén shēng zhī chuán cháng qī tíng bó zài mǒu gè wēn nuǎn de gǎng wān。

还保持着较为清醒的头脑,就决然不能把人生之船长期停泊在某个温暖的港湾。

路遥

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page