top of page

​句子详情

​难度-6

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

diào tóu yí qù shì fēng chuī hēi fà , huí shǒu zài lái yǐ xuě mǎn bái tóu。

掉头一去是风吹黑发,回首再来已雪满白头。

余光中《浪子回头》

Bookmark

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page