top of page

​句子详情

​难度-8

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

zhè shì jiè běn jiù méi yǒu rèn hé yí jù huà , kě yǐ ràng nǐ tí hú guàn dǐng 。 zhēn zhèng jiào nǐ tí hú guàn dǐng de , zhǐ néng shì yí duàn jīng lì 。 ér nà jù huà , zhǐ shì huǒ yào cāng kù nèi huà rán de yì gēn huǒ chái。

这世界本就没有任何一句话, 可以让你醍醐灌顶。 真正叫你醍醐灌顶的, 只能是一段经历。 而那句话,只是火药仓库内划燃的一根火柴。

刘震云

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page