top of page

​句子详情

​难度-7

翻译-0

white-flowers-6191822_960_720.jpg
Level: 1

Level updated.

tóng nián xùn jí què yòu màn cháng , cháo huā bù jīng lù hán , zhǐ dài xī shí 。

童年迅疾却又漫长,朝花不经露寒,只待夕拾。

七堇年

Bookmark

arrow&v

Error!

​翻译

相关句子

bottom of page